آواز سنتی ردیف موسیقی ایرانی

  • استاد: امیر چهارممهدی اصغرپور
  • روز تشکیل:دوشنبه
  • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه