آواز سنتی ردیف - صداسازی و سلفژ

  • استاد: امیر چهارم
  • روز تشکیل:چهارشنبه
  • مدت هر جلسه: ۴۰ دقیقه

کلاسها در شهبه فاطمی دایر میشود