هنگدرام

  • استاد: آرمین زندی نژاد
  • روز تشکیل:آموزشگاه تحریر گلها
  • مدت هر جلسه: ۴۰ دقیقه