فلوت و موسیقی کودک

  • استاد: نیلوفر,مهتاب,زنبق
  • روز تشکیل:کل روز های هفته به جز جمعه
  • مدت هر جلسه: خصوصی و گروهی