گیتار الکتریک

  • استاد: آقای رامین خوشباور
  • روز تشکیل:یکشنبه و سه شنبه - دوشنبه ها شعبه گلها
  • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه