گیتار الکتریک

  • استاد: آقای رامین خوشباور
  • روز تشکیل:شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه
  • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه