آواز سنتی ردیف

  • استاد: آقای مهدی اصغر پور
  • روز تشکیل:شنبه
  • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه