شروع ثبت نام گروه نوازی ارکستر پاپ و سنتی- بعد از کرونا

سر فصل درس های تئوری

نت و گروه نت

آشنایی با نوتاسیون 

علائم عرضی

نت خوانی از روی پارتیتور

دینامیک هاضرب متر و ریتم

تقسیم زمان موسیقایی

سازماندهی متریک

گروه بندی ضرب ها 

الگوهای رهبری ارکستر

شنیدن متر ها

آکسان های متریک

ریتم و متر

مترهای ساده

نوتاسیون ریتمیک در میزان های ساده

اصول نوشتاری نوت

موارد استفاده عملی برای نوازندگان


مجموعه های نوت ، گام ها و تونالیته های ماژور

مجموعه های کروماتیک و دیاتونیک

گام ها

گام های پنتاتونیک ماژور

مفهوم و معنای اجرا

 

تونالیته های مینور و مدهای دیاتونیک

تونالیته های موازی

تونالیته های نسبی

نوشتار گام های مینور

درجه گام در مینور

مجموعه مدهای دیاتونیک

گام مینور پنتاتونیک 

تمرین قرن بیستم مدال


ضرب ، متر و ریتم در میزانهای ترکیبی


مترهای ترکیبی

نت نگاری ریتمیک در مترهای ترکیبی

آمیزه مترهای ساده و ترکیبی

آکسان متریک و مفهوم اجرا


فاصله ها

ترکیب نتها

کیفیت فواصل نتها

ارتباط فواصل کنسونانس و دیسونانس

معکوس فواصلآکورد ها