گیتار و آواز پاپ

  • استاد: آقای امیرحسین بخشی
  • روز تشکیل:یکشنبه و سه شنبه
  • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه