نی

  • استاد: آقای بدیع تحقیقی
  • روز تشکیل:دوشنبه
  • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه