گیتار پاپ

  • استاد: آقای حسین بلندمهر
  • روز تشکیل:یکشنبه سه شنبه چهارشنبه و پنجشنبه
  • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه