تئوری و مبانی موسیقی

  • استاد: ارشد علیمحمدی
  • روز تشکیل:یکشنبه و سه شنبه
  • مدت هر جلسه: یک ساعت(گروهی)