تار و سه تار

  • استاد: آقای مهدی رحیملو
  • روز تشکیل:یکشنبه
  • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه