تمبک

  • استاد: آقای همایون سیفی
  • روز تشکیل:پنج شنبه
  • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه