تنبور

  • استاد: آقای محمود ملکی
  • روز تشکیل:یکشنبه
  • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه