سنتور

  • استاد: شهاب منا و ارشد علیمحمدی
  • روز تشکیل:سه شنبه پنجشنبه جمعه
  • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه