سنتور

  • استاد: آقایان شهاب منا و ارشد علیمحمدی
  • روز تشکیل:یکشنبه و سه شنبه
  • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه