بن تخفيف معرفي هنري

به منظور همه گيري و گسترش فعاليت هاي موسيقي و اعتلاي فراگيري اقتصادي ،هر هنرجو با معرفي يك هنردوست  و مراجعه ي حضوري به آموزشگاه با در دست داشتن اين بن از تخفيف ٢٠ درصدي در ثبت نام هنرجوي جديد و ترم جديد خودش برخوردار خواهد شد.
 
براي تهيه بن حضورا مراجعه كنيد
بن در هر نيمسال يكبار اعتبار دارد
در صورت منقضي شدن تاريخ مندرج بر كارت فاقد اعتبار ميباشد